Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27.05.2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 27/05/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Επικύρωση πρακτικών
Β. Αιτήσεις - Ανακοινώσεις - Αναφορές
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

1. Έγκριση απολογισμού Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
2. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου
3. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Βύρωνα έτους 2013 (αρ.4 του Ν.4111/2013)
4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα
5. Λήψη απόφασης περί Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Πλατειών Δήμου Βύρωνα
6. Τροποποίηση χρηματικού καταλόγου
7. Διαγραφή ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους
8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
9. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα