Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.06.2013 - Τακτική συνεδρίαση


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 17/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

• Επικύρωση πρακτικών
• Αιτήσεις - Ανακοινώσεις – Αναφορές

• Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Πλατειών Δήμου Βύρωνα (Εισηγητική Έκθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
3. Καθορισμός ύψους προστίμου για παραβάσεις που αφορούν στον Κανονισμό Καθαριότητας
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2013 των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βύρωνα και του ΣΠΑΥ
6. Διαγραφή ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους
7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
9. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλιφραγκή

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα