Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30.09.2013

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 30/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
• Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
• Αιτήσεις - Ανακοινώσεις – Αναφορές
• Θέματα:
1. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
2. Κατανομή ποσού στους Σχολικούς Τροχονόμους
3. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
4. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της “ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
5. Έγκριση-αποδοχή εφάπαξ αποζημίωσης στο Δήμο Βύρωνα από το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
6. Ορισμός μέλους Δ.Σ. για τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαίωσης
7. Ορισμός ύψους αντιμισθίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
8. Έκφραση γνώμης επί του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στο Δήμο Βύρωνα
9. Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 97/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
10. Ανάκληση της υπ' αριθ. 147/2013 απόφασης Δ.Σ.
11. Ανάκληση της υπ' αριθ. 148/2013 απόφασης Δ.Σ.
12. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο οστών έτους 2011
13. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο οστών έτους 2012
14. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 60/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη χωροθέτηση 32 νέων οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο Βύρωνα
15. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
16. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
18. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων σε δρόμους του Βύρωνα
19. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 61/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης απότμησης και υποβιβασμού πεζοδρομίου για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου στο μεικτό πρατήριο καυσίμων επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 18 και Νέας Ελβετίας
20. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 62/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης έναντι του αρ. 12 της οδού Ευαγγελικής Σχολής στον Βύρωνα
21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Α.Π.Χ.) ΚΑΡΕΑ”
22. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
23. Επιστροφή ποσού 785,40€ από την εταιρία GLOBO Τεχνολογική – Πληροφορική ΑΕ προς το Δήμο, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
24. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2013

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Αλιφραγκή
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα