Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.10.2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 31/10/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

• Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων έτους 2012
• Αιτήσεις - Ανακοινώσεις – Αναφορές
• Θέματα:

1. Έγκριση στοιχείων εσόδων – εξόδων Γ' Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013 (εισηγητική έκθεση Οικονομικής Επιτροπής)
2. Έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013 (εισηγητική έκθεση Οικονομικής Επιτροπής)
3. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 224/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό του ύψους τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014
4. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 225/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό του συντελεστού για φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2014
5. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 226/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό της χρήσης κοινόχρηστων χώρων και του ύψους τελών έτους 2014
6. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 227/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των τελών διαφήμισης έτους 2014
7. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. 228/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2014
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του καθορισμού του Δήμου Βύρωνα ως αρμόδιου Δήμου για τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή καυσίμων του Σ.Π.Α.Υ. για το έτος 2014
9. Έκφραση γνώμης επί του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στον Δήμο Βύρωνα
10. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
11. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
12. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
13. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 97/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου


Η Πρόεδρος

 

Καλλιόπη Αλιφραγκή
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα