Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 24.01.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 24/1/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα:

Α. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

1. Έγκριση της αριθμ. 62/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ”
2. Ορισμός αντιμισθίας Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ”
3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 117/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.“ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ”
4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα – Δήμου Ηλιούπολης για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης”
5. Έγκριση λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας σε 24ωρη βάση για το έτος 2014
6. Έγκριση λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε 24ωρη βάση για το έτος 2014
7. Έγκριση λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2014
8. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 290/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
9. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 291/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
10. Ανάκληση της δέσμευσης του ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα του Βασιλείου Διαγγελάκη
11. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο σύνδεσης με οριστικό δίκτυο αποχέτευσης
12. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για κατάστημα του Φώτη Κοκκότη
13. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων των δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
15. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ψηφιακής σύγκλισης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 59 του Ε.Φ.Δ.Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α.
16. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Μελέτης με τίτλο: “ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) και παράτασης συμβατικού χρόνου

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Αλιφραγκή
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα