Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.03.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 31/3/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α. Επικύρωση Πρακτικών.
Β. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1. Ενσωμάτωση παρατηρήσεων Υπηρεσιακού Συμβουλίου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου
2. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
3. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”
4. Έγκριση της υπ' αριθ. 17/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου
6. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους
7. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
9. Κοπή δένδρων σε δρόμους του Δήμου Βύρωνα
10. Κατάργηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
11. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2014

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα