Βεβαίωση τετραγωνικών μέτρων για ηλεκτροδότηση ακινήτου

 

Επικοινωνία
Τηλ: 2132008628,629,630
Δικαιολογητικά
  • Πίνακας ποσοστών ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο ακινήτου
  • Αριθμό παροχής από ΔΕΗ (εάν δεν υπάρχει ρολόι της ΔΕΗ)
  • ¶δεια οικοδομής όταν πρόκειται για εργοταξιακό
Την  Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο: Καραολή κ’ Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα