Δήλωση για υποβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (0,5%)

 

Επικοινωνία
Τηλ: 2132008628,629,630

Δικαιολογητικά
  • Δήλωση
  • Αντίγραφο δήλωσης Φ.Π.Α. που υποβλήθηκε σε Δ.Ο.Υ.
  • Διαχωρισμό ακαθάριστων εσόδων από λογιστή

Τη Δήλωση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο: Καραολή κ’ Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα