16 Ιανουαρίου 2015

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Τετάρτη 21.01.2015, 14:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Βύρωνας   15/1/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          Αρ.Πρωτ:   806
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνο: 2132008665
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
1.      Αγγέλη Κωνσταντίνο
2.      Γώγο Χρήστο
3.      Δασκαλάκη – Βεχλίδου Σοφία
4.      Καραγιάννη Μιχαήλ
5.      Μαυρόπουλο Αναστάσιο
6.      Μπαντή Μιλτιάδη
7.      Τριανταφύλλου Ελευθέριο
8.      Τσατσαρώνη Κωνσταντίνο
 
Παρακαλώ να προσέλθετε στις 21/1/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010. 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:
  1. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 
  2. Λήψη απόφασης περί ανατροπής-αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2014. 
  3. Λήψη απόφασης περί δέσμευσης πιστώσεων έτους 2015. 
  4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού 2015 που αφορούν συνεχιζόμενα έργα, υπηρεσίες κ.λ.π. του Δήμου έτους 2015. 
  5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού 2015 που αφορούν συνεχιζόμενες προμήθειες και εργασίες του Δήμου, έτους 2015. 
  6. Ακύρωση της με αριθμ. 276/2014 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ΄ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το έτος 2015”. 
  7. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”. 
  8. Έγκριση πρακτικού παραλαβής της 1ης Φάσης (Μελέτη Εφαρμογής) του έργου “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ”. 
  9. Εφάπαξ εξόφληση οφειλής της κ. Μπελογιάννη Όλγας από υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 4257/2014, κατόπιν αιτήματός της. 
  10. Εφάπαξ εξόφληση οφειλής του κ. Μπελογιάννη Χρήστου από υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 4257/2014, κατόπιν αιτήματός του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα