6 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση στις 11.2.2015, 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βύρωνας,     4/2/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αρ. Πρωτ.:    2434
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ
 - κ. Δήμαρχο
 - κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 11/2/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
.
A. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές.
B. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
 1. Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”. 
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2015 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.). 
 3. Λήψη απόφασης για ανατροπή αποδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.). 
 5. Έγκριση όρων Μνημονίου Συνεργασίας. 
 6. Έγκριση λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σε 16ωρη βάση. 
 7. Έγκριση λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
 8. Συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων” για το έτος 2015. 
 9. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών των ανωτέρω Δ/νσεων, για το έτος 2015. 
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2014 (εισηγητική έκθεση της Ο.Ε.). 
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2014 (εισηγητική έκθεση της Ο.Ε.). 
 12. Έγκριση της με αριθμ. 154/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” περί Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012. 
 13. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της με αριθμ. 332/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κατασκευής αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο στην οδό Αίνου 2. 
 14. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης θέσης στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Λαζάρου
 15. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης θέσης στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος.
 16. Λήψη απόφασης περί   διαγραφής η μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
 17. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών. 
 19. Λήψη απόφασης περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
 20. Λήψη απόφασης περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας της Φάσης Β του έργου: “Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης”.   
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράταση εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ”. 
 22. Λήψη απόφασης περί παράτασης της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ”. 
 23. Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ


Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα