18 Μαρτίου 2015

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Αιαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015 - 2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 - 44 Τ.Κ. 16233   ΒΥΡΩΝΑΣ
Τηλέφωνο:  213 2008 668
Fax    :  213 2008 625
E-mail :  promitheies@dimosbyrona.gr                                                                                            Αρ. Πρωτ: 5114/03-03-2015
                                                                 
Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
 
Για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015 - 2016
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΥΡΩΝΑ
Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015 – 2016 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (214.986,78) με ΦΠΑ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:
 
ΟΜΑΔΕΣ
C.P.V.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α
15800000-6
Είδη Παντοπωλείου
60.016,28
ΟΜΑΔΑ Β
15300000-1
Είδη Οπωροπωλείου
38.956,40
ΟΜΑΔΑ Γ
15110000-2
Είδη Κρεοπωλείου
25.692,25
ΟΜΑΔΑ Δ
15811000-6
Είδη Αρτοποιείου
13.704,80
ΟΜΑΔΑ Ε
15511000-3
ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΓΑΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
76.617.04
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
214.986,78
 
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Βύρωνα και των Νομικών του Προσώπων, αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ 23% είναι : 
 1. Δήμος Βύρωνα : 62.017,20 €
 2. Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα : 128.236,58 €
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων Β) Οπωροκηπευτικών, Γ) Κρεάτων - Πουλερικών και θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Ε και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι:
 1. Δήμος Βύρωνα
 2. Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 00:01πμ.
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 14 Απριλίου 2015 και ώρα 17:00μμ. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Βύρωνα, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.
 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 2 μήνες, μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.
 
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου  ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 
 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosbyrona.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 1. Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
 2. Τιμολόγιο Προσφοράς Διαγωνισμού Γάλα Δήμου 2015-2016
 3. Τιμολόγιο Προσφοράς Διαγωνισμού Τρόφιμα Ν.Π.Δ.Δ. 2015-2016
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ