23 Απριλίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, στις 27/4/2015, στις 19:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Βύρωνας 23/4/2015   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.:     8971       
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ
      - κ. Δήμαρχο
      - κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 27/4/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
A. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις - Αναφορές
B. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Συζήτηση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α.
 2. Έγκριση μετακίνησης και διαμονής δύο (2) δημοτικών συμβούλων στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 3. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές του Δήμου 
 4. Έγκριση της επανυποβληθείσας 2ης Αναμόρφωσης Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2015 
 5. Χορήγηση εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 6. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 7. Έγκριση του πρακτικού παραλαβής της 2ης φάσης “Ψηφιοποίηση – τεκμηρίωση” του έργου: “Ψηφιακές Υπηρεσίες Πολιτισμού για τον Δήμο Βύρωνα” 
 8. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της σύμβασης του Υποέργου [1] του Έργου: “Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης” 
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών 
 10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού λόγω ακύρωσης εκπτώσεων προστίμου για τη ρύθμιση Ν. 4257/2014 
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Εσόδων – Εξόδων Α' Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2015 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.) 
 12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ


 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα