8 Οκτωβρίου 2015

Διακήρυξη φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση Κυλικείου στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                   Βύρωνας, 8 / 10 / 2015   
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 24455                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                    
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τ.Κ.: 16233 – Βύρωνας
Τηλ.: 2107652411, 210-7662555
 
Περίληψη διακήρυξης του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη εκμίσθωση ακινήτου (Κυλικείο) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” που βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ. 2 σύμφωνα με τα κάτωθι:
 1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας: Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε στις 2-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στον 2ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου.
 2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας, Τ.Κ. 16233, τηλ. 213-2008600, Fax 210-2008625, ιστοσελίδα: www.dimosbyrona.gr
 3. Περιγραφή ακινήτου: Ο χώρος του κυλικείου βρίσκεται στον Α΄ όροφο του κλειστού κολυμβητηρίου, στην στάθμη +3,30. Το κυλικείο, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης Α΄ ορόφου αποτελείται από: Χώρο κυλικείου - επιφάνειας 22,62 τ.μ.- με πάγκο εξυπηρέτησης προς τον εσωτερικό χώρο του ορόφου. Εξοπλισμός: ερμάρια μελαμίνης επιδαπέδια 11,20 μ., ερμάρια μελαμίνης επιτοίχια 3,55 μ., ηλεκτρολογική πλήρη εγκατάσταση και υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης. Χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων - επιφάνειας 102,00 τ.μ.- στο εσωτερικό του Α΄ ορόφου. Χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων - επιφάνειας 108,00 τ.μ.- στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο (εξώστη) του Α' ορόφου. Σημειώνεται ότι διατίθενται προς μη αποκλειστική χρήση δύο (2) WC (ανδρών και γυναικών), καθώς και WC ΑΜΕΑ, όλα με πρόσβαση από τον ενιαίο χώρο του Α΄ ορόφου.
 4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: (Κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).
 5. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζομένου για ένα έτος μίσθωσης, δηλ. δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00€). 
 6. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα κατ' απόλυτης επιλογής του Δήμου Βύρωνα παράτασης επιπλέον έως ενός έτους, σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
 7. Δημοσίευση Διακήρυξης: Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου. 
 8. Πληροφοριακά στοιχεία: Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Εσόδων (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008628, -629, -630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια και το διαδίκτυο & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) και να δημοσιευθεί νομίμως στις προβλεπόμενες εφημερίδες είκοσι (20) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Α. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμου για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου) ΑΔΑ: 6Δ47Ω9Ε-Κ18 εδώ
Β. Διακήρυξη διαγωνισμου για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου) ΑΔΑ: ΩΟ2ΦΩ9Ε-ΗΙΠ εδώ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ