11 Νοεμβρίου 2015

Επανάληψη Διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καταστήματος) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                      Βύρωνας, 11 / 11 / 2015  
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 27494  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      
Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44 
Τ.Κ.: 16233 – Βύρωνας
Τηλ.: 2107652411, 210-7662555
 
Περίληψη διακήρυξης του επαναληπτικού φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καταστήματος) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”. 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη εκμίσθωση ακινήτου (Κατάστημα) στο Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” που βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ. 2 σύμφωνα με τα κάτωθι:
 
1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής δημοπρασίας.
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε στις 23-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στον 2ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου. 
 
2. Αναθέτουσα Αρχή.
Δήμος Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας, Τ.Κ. 16233, τηλ. 213-2008600, Fax 210-2008625, ιστοσελίδα:www.dimosbyrona.gr
 
3. Περιγραφή ακινήτου.
Το κατάστημα ευρίσκεται στο ισόγειο του κλειστού κολυμβητηρίου, στην στάθμη +0,00, δεξιά μετά την κεντρική πόρτα (παρά την οδό Ανθ. Γαζή) εισόδου των θεατών. 
Το κατάστημα, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο κάτοψης ισογείου, αποτελείται από:
Κύριο χώρο καταστήματος - επιφάνειας 10,54 τ.μ.- με πόρτα και πάγκο εξυπηρέτησης προς τον εσωτερικό προθάλαμο των θεατών (και παράθυρο προς τον εξωτερικό διάδρομο - οδός Ανθίμου Γαζή - πρόσβασης των θεατών. Εξοπλισμός : ερμάρια μελαμίνης επιδαπέδια 5,35 μ., ηλεκτρολογική πλήρη εγκατάσταση και υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης. 
Χώρο αποθήκης - επιφάνειας 5,51 τ.μ.-  εσωτερικά του κυρίου χώρου καταστήματος που διαχωρίζεται από αυτόν με τοιχοποιία και πόρτα επικοινωνίας.
 
4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.
(Κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€). 
 
5. Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζομένου για ένα έτος μίσθωσης, δηλ. εξακόσια ευρώ (600,00€).
 
6. Διάρκεια σύμβασης.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα κατ' απόλυτης επιλογής του Δήμου Βύρωνα παράτασης επιπλέον έως ενός έτους, σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
 
7. Δημοσίευση Διακήρυξης
Τα έξοδα δημοσίευσης, του αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού, καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.
 
8. Πληροφοριακά στοιχεία.
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Εσόδων (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008628, -629, -630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη Διαύγεια και το διαδίκτυο & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) και να δημοσιευθεί νομίμως στις προβλεπόμενες εφημερίδες πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

2η Περίληψη διακήρυξης (Καταστήματος) από Διαύγεια_27494_11-11-2015 
Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση (καταστήματος) Κολυμβητηρίου-από Διαύγεια_8-10-2015_24454
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα