19 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 23/11/2015, 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 19/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 28184
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 23/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (“Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με θέμα ημερήσιας Διάταξης
  • Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα