19 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 23/11/2015, 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                   Βύρωνας 19 /11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 28185
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 23/11/2015 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 20:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α. Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:
 1. Έγκριση της με αριθμό 56/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά στην “Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων”.
 2. Τροποποίηση της με αριθμό 204/2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταγεγραμμένων χώρων στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” κατόπιν αιτήματος του νομικού προσώπου, δυνάμει της με αριθμό 55/2015 απόφασης του.
 3. Έγκριση της με αριθμό 72/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά στην 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.
 5. Έγκριση σύστασης Βεβαιωτικού Χρηματικού Καταλόγου που αφορά αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές υπαλλήλου που είναι σε απόσπαση
 6. Διαγραφή ποσών λόγω ακύρωσης εκπτώσεων προστίμων για τις ρυθμίσεις Ν.4321/2015 και Ν.4257/2015
 7. Διαγραφή ποσού 80,00 € από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. για το όχημα με αριθμ. Κυκλοφορίας ΙΕΚ 8604
 8. Διαγραφή εγγραφής από τον βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ., έτους 2012, ποσού 80,00 € σε βάρος της κ. Σεπεταδέλη Εριφύλης
 9. Διαγραφή εγγραφής από τον βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ., έτους 2012, ποσού 40,00 € σε βάρος του κ. Ντουβά Νικόλαου
 10. Διαγραφή εγγραφής από τον βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ., έτους 2012, ποσού 40,00 € σε βάρος του κ. Κόλλια Αντώνιου
 11. Έγκριση Μελετών Έργων του Δήμου Βύρωνα
 12. Έγκριση 2ου και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα