1 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσληψη ΙΔΟΧ δέκα (10) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (ΣΟΧ1/2015)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               Βύρωνας 25/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 28783     
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση : Καραολή και Δημητρίου 36-44                                            
Βύρωνας – 162 33                                                              
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2015
Πρόσληψης δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
 ορισμένου  χρόνου  για  την κάλυψη με την παροχή υπηρεσιών έναντι  
αντιτίμου του Δήμου Βύρωνα, που εδρεύει στο Βύρωνα.
 
Ο Δήμαρχος Βύρωνα
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ47Α΄/2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" 
 5. Την υπ΄αριθ. 159/24-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα, σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου στο Δήμο. 
 6. Την με αρ.πρωτ. 70392/38804/30-09-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα <<Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βύρωνα με αντίτιμο>> προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
 7. Την υπ΄αριθμ. 38281/02-11-2015  Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης , με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Βύρωνα, η σύναψη δεκαπέντε (15) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους. 
 8. Το υπ΄αριθμ. 34550/05-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αντίτιμο)", προς το Δήμο Βύρωνα.
 9. Την υπ΄αριθμ. 230/13-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα , σχετικά με τη διάρκεια των συμβάσεων του υπό πρόσληψη προσωπικού. 
 10. Το ΦΕΚ 2637/τ.Β΄/03-10-2014 τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα. 
 11. Την υπ΄αριθμ. 27767/13-11-2015 (σε β΄ορθή επανάληψη) βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα, περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δήμου Βύρωνα που εδρεύει στο Βύρωνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
8 ΜΗΝΩΝ
3
102
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
8 ΜΗΝΩΝ
4
103
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
8 ΜΗΝΩΝ
3
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
102
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97)
103
1. α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
   β) ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή Βεβαίωση πλήρωσης όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του ανωτέρω επαγγέλματος και
   γ) Ταυτότητα μέλους της ΄Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην ΄Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004.
                            
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου αριθ. 36-44 (αρμόδια υπάλληλος κ.Μαστρανδρέου Αργυρούλα) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βύρωνα, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
 
                                                                                                          
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Περίληψη Ανακοίνωσης Πόσληψης Δέκα (10) ατόμων (ΣΟΧ1/2015)  
Ανακοίνωση Πόσληψης Δέκα (10) ατόμων (ΣΟΧ1/2015) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα