Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 16/12/2015, στις 19:00
11 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 16/12/2015, στις 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              Βύρωνας      11/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.:       30330
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 16/12/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α.   Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
 
Β.   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:
 1. Αντικατάσταση Προέδρου, Αντιπροέδρου και τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 2. Αντικατάσταση τριών (3) μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” 
 3. Λήψη απόφασης περί κατάργησης Νομικών Προσώπων “Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα” και “Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα” και συγχώνευσή τους με τον Δήμο Βύρωνα 
 4. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.) 
 5. Έγκριση σχεδίου κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.) 
 6. Έγκριση σχεδίου κανονιστικής πράξης για τη χρήση και παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.) 
 7. Έγκριση σχεδίου κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.) 
 8. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη των όρων νέας δανειακής σύμβασης για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Βύρωνα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
 9. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΝΗ) 
 10. Έγκριση σύναψης σύμβασης χρησιδανείου του Δήμου Βύρωνα με αφ' ενός τον Παναγιώτη Γκίζη του Κωνσταντίνου και αφ' ετέρου το Φιλανθρωπικό Σωματείο “Ανθρώπινοι ¶νθρωποι” και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής 
 11. Λήψη απόφασης ορισμού δικαιούχου εγκατάστασης σε χρησιδανειζόμενο ακίνητο Δήμου Βύρωνα 
 12. Έγκριση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη Δήμων Βύρωνα – Καισαριανής” 
 13. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη Δήμων Βύρωνα – Καισαριανής” 
 14. Λήψη απόφασης για τη συνοδεία των μελών των Κ.Α.Π.Η. από υπαλλήλους της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου σε εκδρομές και λοιπές μετακινήσεις 
 15. Έγκριση της 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.) 
 16. Έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.) 
 17. Έγκριση της υπ' αριθμ. 278/2015 απόφασης Ο.Ε. περί τροποποίησης της υπ' αριθμ. 200/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό των τελών χρήσης και κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015 
 18. Έγκριση της υπ' αριθμό 53/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” αναφορικά με την Γ' Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 του εν λόγω Νομικού Προσώπου 
 19. Λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα του Τμήματος Καθαριότητας και του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου σε 24ωρη βάση για το έτος 2016 
 20. Λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2016 
 21. Λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου σε 12ωρη βάση για το έτος 2016 
 22. Ορισμός μελών για συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2016 
 23. Ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου από την “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ” 
 24. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) έως και 31-3-2016 
 25. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ έως και 31-3-2016 
 26. Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ έως και 31-3-2016 
 27. Παραχώρηση του υπ' αριθμ. 8/164 τάφου τριετούς ταφής στην κα. Δούζα Χρυσάνθη 
 28. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2012, ποσού 40,00 Ευρώ σε βάρος του κ. Κόλλια Αντώνιου 
 29. Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2012, ποσού 80,00 Ευρώ σε βάρος της κ. Σεπεταδέλη Εριφύλης 
 30. Λήψη απόφασης αναφορικά με την απαλλαγή δημοτικών τελών για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων 
 31. Λήψη απόφασης αναφορικά με την μείωση δημοτικών τελών κατά 50% για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων 
 32. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της Δ/νσης Οικονομικών για την παραλαβή προμηθειών της ανωτέρω Δ/νσης 
 33. Έγκριση της υπ' αριθμ. 125/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί κοπής δένδρου στην οδό Ταταούλων 31 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα