Πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων ΙΔΟΧ από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα (ΣΟΧ 2/2015- ΔΕ, ΤΕ)
8 Ιανουαρίου 2016

Πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων ΙΔΟΧ από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα (ΣΟΧ 2/2015- ΔΕ, ΤΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Βύρωνας   18/12/2015
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                                                                          Αρ. πρωτ. 3229
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»                                                                                               
Δ/νση : Φλέμιγκ 71 –  162 33 Βύρωνας
Τηλ. :  210-7608460-2
fax : 210-7608469
Πληρ.: Σάρρα  Παπαδοπούλου                                                                                                                  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2015
Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  στο Ν.Π.Δ.Δ  ΄΄Δημοτικοί  Παιδικοί
Σταθμοί Δήμου  Βύρωνα΄΄ που  εδρεύει στο Βύρωνα.
   
Έχοντας υπόψη:
 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014) «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού». 
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014). 
 6.  Την υπ’ αριθμ. 2100/16.7.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές & ωφελούμενους. 
 7. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2100/16.7.2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε,  για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016, για το Δήμο Δομής: Δήμος Βύρωνα, Φορέας: Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα (ΝΠΔΔ), Νομός Αττικής, Περιφέρεια Αττικής. 
 8. Την υπ’ αριθμ. 59/23.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» που αφορά τον προγραμματισμό (συμπληρωματικά) πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015 – 2016» 
 9. Την υπ’ αριθμ. 59247/32910/28.8.2015 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
 10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/139/31068/19.11.2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει. 
 11. Το υπ’ αριθμ. 30171/4.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
 12. Την υπ’ αριθμ. 102/4.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» που αφορά τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016» 
 13. Το ΦΕΚ 1526/Β΄/15.10.2003 συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βύρωνα και σύστασης νέου Ν.Π.Δ.Δ. με το όνομα «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» 
 14. Την υπ’ αριθμ. 3181/14.12.2015 βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικού - Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού. 
 15. Την Έγκριση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 με αριθμ. πρωτ.15790/18-12-2015. 
 16. Την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2015 με αριθμ. πρωτ. 3129/09-12-2015, τελική ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα», που εδρεύει στο Βύρωνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
 
 
Κωδικός
Θέσης
 
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 
(Για τη λειτουργία των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα)
 
Βύρωνας
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2016,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
 
2
101
 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 
(Για τη λειτουργία των δομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα)
 
Βύρωνας
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2016,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
 
2
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 
Κωδικός θέσης
 
Τίτλος σπουδών  και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 
100
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
101
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος,  εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.
 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Φλέμιγκ αριθ. 71 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού κατά τις ώρες 9.00 έως 12.00, αρμόδιος κ. Σάρρα Παπαδοπούλου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗ

Περίληψη Ανακοίνωσης Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων (ΣΟΧ 2/2015) 
 
Ανακοίνωση Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 2/2015) 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ