Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 20/1/2016, στις 19:00
15 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 20/1/2016, στις 19:00

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                               Βύρωνας      15/1/2016                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.:          854
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 20/1/2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α.   Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
Β.   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Συζήτηση – ενημέρωση για το υπό απαλλοτρίωση ακίνητο στη συμβολή των οδών Παν. Τσαλδάρη και Εμπεδοκλέους (περιοχή “Νεράιδα”), κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος Δημοτών 
 2. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης λεωφορείου mini bus 
 3. Αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 4. Λήψη απόφασης περί διακανονισμού οφειλών προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 
 5. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Βύρωνα “ΧΡ. ΤΑΜΠΑΞΗΣ” με απ' ευθείας ανάθεση 
 6. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών και του αναπληρωτή του (Π.Δ. 28/80) 
 7. Λειτουργία σε 16ωρη βάση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού 
 8. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμόν 275/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά 12ωρη λειτουργία του Γραφείου Δημάρχου Βύρωνα 
 9. Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία 
 10. Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (Όργανα διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων Δήμου Βύρωνα) 
 11. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων 
 12. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ” 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ

 Η Πρόσκληση 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα