Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση, Δευτέρα 08/02/2016, στις 18:00
3 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση, Δευτέρα 08/02/2016, στις 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βύρωνας    03/02/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αρ. Πρωτ:    2422
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 08/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (“Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με θέμα ημερήσιας Διάταξης
  1. Αποδοχή Παραίτησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα