ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ
7 Μαϊου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ» ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΒΥΡΩΝΑΣ 27/4/2016
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 106

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ “ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ” ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου (Κυλικείων και περιβάλλοντος χώρου) που βρίσκονται στο Θέατρο Βράχων στην περιοχή των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε στις 23/5/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στην έδρα του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού , επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 26 και Βορείου Ηπείρου 6ος όροφος στο Βύρωνα Αττικής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών που έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 της διακήρυξης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αναθέτουσα αρχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιου του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού “Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων” των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού ,που εδρεύει επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 26 και Βορείου Ηπείρου 6ος όροφος στο Βύρωνα Αττικής, τηλ. 210 7609354.
3.Περιγραφή ακινήτου.
Α. Στεγασμένοι χώροι: Ένα κυλικείο επιφανείας 44 τ.μ. περίπου, ένα βοηθητικό κυλικείο επιφανείας 13 τ.μ. περίπου.
Β. Περιβάλλοντες χώροι: 505 τ.μ. περίπου, εκτείνονται τόσο μπροστά από το βοηθητικό κυλικείο, όσο και στο χώρο απέναντι αυτού. Όλοι οι χώροι βρίσκονται στον περιφραγμένο χώρου του Θεάτρου Βράχων στην περιοχή των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού.
Σημειώνεται ότι διατίθενται προς μη αποκλειστική χρήση WC ανδρών και γυναικών στον υπόγειο χώρο του πρώτου κυλικείου, καθώς και WC ΑΜΕΑ, στον ανοιχτό χώρο του θεάτρου.
4. Επιπλέον ο μισθωτής θα πρέπει:
Α). Να δύναται να διαχειρίζεται την πώληση και εκκαθάριση αυθημερόν ηλεκτρονικών εισιτηρίων.
Β). Να έχει την ταξιθεσία του χώρου κατά τις εκδηλώσεις.
Γ). Να διαθέτει ηλεκτρονικά εισιτήρια στο χώρο του θεάτρου και στους δύο Δήμους.
Δ). Να διαφημίζει με δαπάνες του, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά τις εκδηλώσεις στο Θέατρο.
5. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.
Ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσόν των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 ευρώ)
6. Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζομένου για το ετήσιο μίσθωμα, δηλαδή σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (48.000,00 ευρώ).
7. Διάρκεια σύμβασης.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρεις σεζόν ήτοι τρία έτη , αρχομένη την 1/6/2016 και λήγουσα στις 31/12/2018.
8. Δημοσίευση Διακήρυξης.
Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.
9. Πληροφοριακά στοιχεία.
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα (www.dimosbyrona.gr) και την ιστοσελίδα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (www.dafni-ymittos.gov.gr) καθώς και από τα γραφεία του Διαδημοτικού Δικτύου Ευαγγελικής Σχολής 26 και Βορείου Ηπείρου 6ος όροφος στο Βύρωνα Αττικής, τηλ 210 7609354, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στη διαύγεια και το διαδίκτυο καθώς και στην ιστοσελίδα των δύο Δήμων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Κατεβάστε τη διακήρυξη και τα σχετικά παραρτήματα εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα