Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια ειδών κυλικείου
13 Μαϊου 2016

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια ειδών κυλικείου

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                         Βύρωνας, 9/5/2016
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ»                                       Αρ.Πρωτ: 113
ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού : Φεστιβάλ Στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια ειδών κυλικείου
 
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € συμπ/μένου του Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 6691.0003, του προϋπολογισμού δαπανών του Ν.Π., έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 14/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου, την έγκριση δαπάνης, και διάθεση της πίστωσης ύψους 58.000,00 €, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμόν 64/2016 Τεχνικής μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και κοινοτικός Κώδικας) και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 64/2016 μελέτης του Ν.Π.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 και από ώρα 10.30 έως 11.00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο του Ν.Π. (Ευαγγελικής Σχολής 26 και Β. Ηπείρου).
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή, σφραγισμένη, ενυπόγραφη οικονομική προσφορά, που θα συνοδεύεται και από τα δικαιολογητικά, στο αρμόδιο γραφείο της υπηρεσίας, και στις αρμόδιες υπαλλήλους κ.κ. Παρασκευή Μαρουλιανάκη & Σαλώμη Χρήστου μέχρι και την Πέμπτη 26/5/2016 και ώρα 10.30. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης στα γραφεία του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού, Ευαγγελικής Σχολής και Βορείου Ηπείρου, 6ος όροφος έως και την Τρίτη 24/5/2016 Πληροφορίες τηλ: 210-7609354 & 210-7609346.
 
Ο Πρόεδρος
Του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού
 
 
Παναγιώτης Κωστάκης
 
 
 

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα