15 Ιουνίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

 

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 Έχοντας υπ’ όψη:
 
 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 Τ.Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006, όπως ισχύει, περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ε' του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012, οι οποίες αντικαθιστούν τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν. 3852/2010
6. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α' 76/28-03-2003) για το Δημόσιο.
7. Την υπ’ αριθμ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635/Β΄/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων
8. Τις διατάξεις του Ν. 4221/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4342/2015 (περί Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης)
9. Την υπ' αρ. 95/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης
για την ανάγκη στέγασης του 13ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα
10.Την υπ' αρ. 54/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα
11. Την υπ' αρ. 15/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας
12. Την υπ' αρ. 130/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των
όρων διακήρυξης του φανερού μειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού για τη στέγαση
του 13ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα
13. Την υπ' αρ. 302/16 απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 18, παρ. 6, του Ν.3467/2006.
 
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα.

 

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα