1 Ιουλίου 2016

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ” ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
προεκτιμώμενης αμοιβής 40.172,73 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και
αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης
για δημοσίευση2 στον Ελληνικό Τύπο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. και με τους
όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα