Διακήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη για τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα
28 Απριλίου 2017

Διακήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη για τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                           Βύρωνας, 26/04/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                   Αρ.Πρωτ.: 11478

Ταχ.Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44

Τ.Κ.: 16233-Βύρωνας

Τηλ.: 2107652411,2107662555

                      

     Περίληψη διακήρυξης του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέου Βρεφικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα.

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

 Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση νέου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  σύμφωνα με τα κάτωθι: 

1.Τόπος και χρόνος κατάθεσης προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 22-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται ,σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας εξωτερικά την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, την ημερομηνία και τα στοιχεία του αποστολέα, στο Τμήμα  Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας (Καραολή & Δημητρίου 36-44, Τ.Κ.: 16233, Βύρωνας), και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης-Καταλληλότητας ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81,όπως ισχύει, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί  δε σε δύο φάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4. Η διαδικασία  που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά  στον 2ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου.

2. Αναθέτουσα αρχή.

Δήμος Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας, Τ.Κ. 16233, τηλ. 213-2008600, Fax 213-2008625, ιστοσελίδες: www.dimosbyrona.gr

3. Περιγραφή του μισθίου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια από 80 τ.μ. έως 150 τ.μ. και να είναι κατάλληλο για την χρήση Βρεφικού Σταθμού ή να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης σε Βρεφικό Σταθμό (αίθουσες απασχόλησης και ύπνου, κουζίνα, γραφεία, τουαλέτες για μεγάλους, αποθήκες, κλπ) από τον ιδιοκτήτη. Να ευρίσκεται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Βύρωνα, εξαιρουμένης της περιοχής “Καρέα”. Να είναι μονοκατοικία ή διαμέρισμα και υποχρεωτικά θα αναπτύσσεται στις στάθμες: ισογείου  ή/και 1ου ορόφου. Θα διαθέτει αποκλειστική χρήση αύλειου χώρου ή ημιυπαίθριου χώρου ή μεγάλου εξώστη (μπαλκονιού). Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση από πεζούς, οχήματα και ΑΜΕΑ. Να διαθέτει ηλεκτρική, υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης και περαιτέρω όπως αναλυτικά περιγράφεται στον 1ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου.

4.Διάρκεια σύμβασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιείται στον εκμισθωτή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης και με έγγραφη συμφωνία των μερών.

5. Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6. Δημοσίευση Διακήρυξης.

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο μειοδότη της δημοπρασίας και  εξοφλούνται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.

7. Πληροφοριακά στοιχεία.

Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) 

                                                                                                  

 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα