Διακήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βύρωνα
28 Απριλίου 2017

Διακήρυξη φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βύρωνα

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                           Βύρωνας, 26/04/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                   Αρ.Πρωτ.: 11477

Ταχ.Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44

Τ.Κ.: 16233-Βύρωνας

Τηλ.: 2107652411,2107662555

               

     Περίληψη διακήρυξης του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου Βύρωνα.

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  σύμφωνα με τα κάτωθι:

 1.Τόπος και χρόνος κατάθεσης προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 22-05-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

 Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται ,σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας εξωτερικά την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, την ημερομηνία και τα στοιχεία του αποστολέα, στο Τμήμα  Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας (Καραολή & Δημητρίου 36-44, Τ.Κ.: 16233, Βύρωνας), και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης-Καταλληλότητας ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81,όπως ισχύει, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί  δε σε δύο φάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4. Η διαδικασία  που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά  στον 2ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου.

2. Αναθέτουσα αρχή.

Δήμος Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας, Τ.Κ. 16233, τηλ. 213-2008600, Fax 213-2008625, ιστοσελίδες: www.dimosbyrona.gr

3. Περιγραφή του μισθίου.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια από 90 τ.μ. έως 150 τ.μ. και να είναι αποπερατωμένο  (για άμεση χρήση),να διαθέτει να την ανάλογη οικοδομική άδεια και να μην υπόκειται σε πολεοδομικές παραβάσεις ή αυτές να έχουν τακτοποιηθεί. Να ευρίσκεται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Βύρωνα, η κύρια χρήση του να βρίσκεται σε ένα επίπεδο και ισόγειο και να διαθέτει φυσικό αερισμό και φωτισμό, να είναι εύκολα προσβάσιμο από πεζούς, οχήματα και ΑΜΕΑ, να διαθέτει ηλεκτρική, υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης, να εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστική ή/και δημοτική συγκοινωνία) και περαιτέρω όπως αναλυτικά περιγράφεται στον 1ο όρο της διακήρυξης Δημάρχου.

4.Διάρκεια σύμβασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιείται στον εκμισθωτή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης και με έγγραφη συμφωνία των μερών.

5. Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6. Δημοσίευση Διακήρυξης.

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο μειοδότη της δημοπρασίας και  εξοφλούνται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.

7. Πληροφοριακά στοιχεία.

Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr)

                                                                                                   O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                           ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα