Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Απολύμανση των χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας»
11 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Απολύμανση των χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Απολύμανση των χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας», με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 2.000 € με Φ.Π.Α..
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή και  τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ,όπως έχει συνταχθεί από την Δ/νση Καθαριότητας, έως 18/07/2017.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα