Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς»
18 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Ειδών Αρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς» με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 8.037,90€ με Φ.Π.Α.. (Τα είδη θα παραδίδονται σε 13 σημεία εντός των ορίων του Δήμου Βύρωνα).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά ενυπόγραφη και σφραγισμένη για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ,όπως έχει συνταχθεί από την Δ/νση Παιδικών Σταθμών, έως 25/07/2017.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα