Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους»
27 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους, με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 999,44 € με Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ,όπως έχει συνταχθεί από το Τμήμα Πρασίνου, έως 04/08/2017.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα