Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών «Ελέγχου οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 από ορκωτό λογιστή»
29 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών «Ελέγχου οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 από ορκωτό λογιστή»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «Ελέγχου οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 από ορκωτό λογιστή» με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 14.880,00€ με Φ.Π.Α..  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά ενυπόγραφη και σφραγισμένη για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη και  τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως έχει συνταχθεί από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, έως 05/09/2017.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα