ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
8 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υπολογιστών, περιφερειακών, εκτυπωτών, διακομιστών, δικτυακού εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου Βύρωνα 2017 - 2018, προϋπολογισμού 74.174,32€ ευρώ με το Φ.Π.Α.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Βύρωνα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21/9/2017, ημέρα Πέμπτη.

Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

Πατήστε για το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα