ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2017 - 2018
14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2017 - 2018

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εργασίας για την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αέριου σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Βύρωνα 2017 - 2018, προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βύρωνα
Οδός: Καραολή & Δημητρίου 36 -44
Ταχ.Κωδ.: 16233
Τηλ.: 213.2008.602
E-mail: promitheies@dimosbyrona.gr
Κωδικός NUTS: EL303
Ιστοσελίδα: www.dimosbyrona.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: ¶μεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosbyrona.gr και www.eprocurement.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βύρωνα στην ανωτέρω διεύθυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Συμπληρωματικές πληροφορίες που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής θεωρείται σκόπιμο να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου www.dimosbyrona.gr.    
 
3. Κωδικός CPV: 51135100-8.
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL303
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αέριου σε δημοτικά κτίρια του δήμου Βύρωνα 2017 - 2018 όπως περιγράφεται στις υπ’ αρίθμ. 18567/29-6-2017 Μελέτη του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βύρωνα για το έτος 2017 - 2018.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές
 
7. Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της εργασίας:
          Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της εργασίας ορίζεται σε 9 (εννέα) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
          Την παρακολούθηση της παραλαβής της προμήθειας και της εργασίας θα την έχει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών. Η παραλαβή της προμήθειας και της εργασίας θα γίνει τμηματικά στους χώρους των Δημοτικών κτιρίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων.
          Αν κατά τον χρόνο που διαρκεί η παρούσα σύμβαση οι ανάγκες προμήθειας και εργασίας για μέρος του εξοπλισμού εκλείψουν μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να μην προχωρήσει στην παραλαβή του.
          Το κόστος μεταφοράς για την επισκευή ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού βαρύνουν, κατά την περίοδο της εγγύησης, αποκλειστικά των προμηθευτή.
          Επισημαίνεται ότι τίθεται αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στο Γυμνάσιο Καρέα.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας και εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αέριου σε κτίρια, παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών και όχι ανά ομάδα.
 
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν ορίζεται παράταση της σύμβασης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Βύρωνα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 29/09/2017, ημέρα Παρασκευή. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:30 πμ. και η ώρα λήξης 11:00 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.7311.0012, του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου (υπ’ αριθ.268/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης με ΑΑΥ. 536 Α.Π. 24339/13-9-2017) για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης. Θα προβλεφθούν αντίστοιχες δεσμεύσεις πιστώσεων στους προϋπολογισμούς του 2018.
 
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Βύρωνα.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.dimosbyrona.gr).
 
 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

Πατήστε για το  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα