Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00
29 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας, 29 Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 26333
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Τηλέφωνο: 2132008658    

 

Προς τα
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. κ.Ζούμπο Κωνσταντίνο
2. κα Δασκαλάκη Σοφία
3. κ.Καραγιάννη Μιχαήλ
4. κ.Κορρέ Νικόλαο
5. κ.Μπαντή Μιλτιάδη
6. κ.Σπυρόπουλο Χρήστο
7. κ.Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 

8. κ.Τσατσαρώνη Κων/νο 

 

 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 
 
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
Καλείστε να προσέλθετε την 5η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄στο Δημοτικό Κατάστημα στην 27η δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής: 
1.Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών – Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης  ακινήτου για τον Νέο Βρεφικό Σταθμό Βύρωνα – Εξουσιοδότηση Δημάρχου
2.Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών – Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης  ακινήτου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Βύρωνα – Εξουσιοδότηση Δημάρχου
3.Ακύρωση της με αριθμό 243/2017 (ΑΔΑ: 6ΚΧΩΩ9Ε-3ΒΑ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού – Δέσμευση πίστωσης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 170.000,00€
4.Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων
5.Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή
6.Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα
7.Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
8.Έγκριση δαπανών, διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ή/και δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις/ διαθέσεις ποσών 
 
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ