Eπαναληπτική διακήρυξη του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων Δήμου Βύρωνα
3 Μαϊου 2018

Eπαναληπτική διακήρυξη του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων Δήμου Βύρωνα

     Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων Δήμου Βύρωνα.
 
                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση   Καλλιτεχνικών  Εργαστηριών του Δήμου Βύρωνα  σύμφωνα με τα κάτωθι:
 
1.Τόπος και χρόνος κατάθεσης προσφορών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό μπορούν  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  μέχρι και τις  28-05-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται ,σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας εξωτερικά την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, την ημερομηνία και τα στοιχεία του αποστολέα, στο Τμήμα  Εσόδων(Καραολή & Δημητρίου 36-44, Τ.Κ.: 16233, Βύρωνας), και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης-Καταλληλότητας ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81,όπως ισχύει, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου, τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί  δε σε δύο φάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4. Η διαδικασία  που θα ακολουθηθεί περιγράφεται αναλυτικά  στον 2ο όρο της Διακήρυξης Δημάρχου.
 
2. Αναθέτουσα αρχή.
 
Δήμος Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44, Βύρωνας, Τ.Κ. 16233, τηλ. 213-2008600, Fax 213-2008625, ιστοσελίδες: www.dimosbyrona.gr
 
3. Περιγραφή του μισθίου.
 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια από 220 τ.μ. έως 300 τ.μ. και να είναι αποπερατωμένο (για άμεση χρήση), να διαθέτει την ανάλογη οικοδομική άδεια και να μην υπόκειται σε πολεοδομικές παραβάσεις ή αυτές να έχουν τακτοποιηθεί. Να ευρίσκεται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Βύρωνα και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Νικηφορίδη – Φορμίωνος – Τμώλου – Μαγνησίας – Κωνσταντινουπόλεως - Αγ. Σοφίας-Κολοκοτρώνη – Κύπρου – Νικηφορίδη. Η κύρια χρήση του μπορεί να αναπτύσσεται και σε παραπάνω από ένα επίπεδα (ορόφους) με επικοινωνία μεταξύ τους  και να διαθέτει φυσικό αερισμό και φωτισμό. Να είναι εύκολα προσβάσιμο από πεζούς, οχήματα και ΑΜΕΑ, αλλά και χρήσης από ΑΜΕΑ (Χώροι υγιεινής με κατάλληλα χαρακτηριστικά ή δυνατότητα διαμόρφωσής τους). Να διαθέτει πλήρη, επαρκή και ασφαλή ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση καθώς και σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης. Να διαθέτει κεντρική θέρμανση και να έχει δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο. Να εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστική ή/και δημοτική συγκοινωνία),
                                                                                  
4.Διάρκεια σύμβασης.
 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιείται στον εκμισθωτή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης και με έγγραφη συμφωνία των μερών.
 
5. Εγγυητής
 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
 
6. Δημοσίευση Διακήρυξης.
 
Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο μειοδότη της δημοπρασίας και  εξοφλούνται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου.
 
7. Πληροφοριακά στοιχεία.
 
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Eσόδων (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Η παρούσα περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης να αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr)
 
 
 
                                                                                                                O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 
 
                                                                                                             ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
 
για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ