Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00
5 Σεπτεμβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00

Βύρωνας    06/09/2018
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.:  19673
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
·        Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
1.     Γ΄Κατανομή κονδυλίων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βύρωνα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
2.     Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στους "Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα" στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" 2018-2019
3.     Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια «Βενζίνης Αμόλυβδης», τμήμα του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 2018-2020, για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης.
4.     Διαγραφή ποσού σε βεβαιωτικό κατάλογο σχετικά με τέλη χρήσης πεζοδρομίου και κοινοχρήστου χώρου έτους 2018 κατόπιν προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία "Ε. ΡΟΥΣΣΙΑ - Π. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε" σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8175/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και την υπ' αριθμ. 268/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
5.     Διαγραφή ή μη οφειλών της Ν. Ε. (κωδ. Οφειλ. 74689 <Αρ. Κ. 8666>) από τους χρηματικούς καταλόγους οικονομικών ετών ΠΟΕ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 καθώς και των οίκοθεν οφειλών της ετών 2015, 2016, 2017 και 2018, σχετικά με έσοδα από φύλαξη οστών
6.     Διαγραφή οφειλών της Ρ. Α. του Μ. με Κωδικούς Οφειλέτη 91337 <Αρ. Κ. 6617>) και 91338 <Αρ. Κ. 6616>) από τον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2014, σχετικά με έσοδα από φύλαξη οστών
-2-
 
7.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: {ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΑΓΟΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ}
8.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ"
9.     Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ"
 
 
                                                                                                       Ο Πρόεδρος
 

 

                                                                                                Κωνσταντίνος  Αγγέλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ