Αιτήσεις για Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα
25 Σεπτεμβρίου 2018

Αιτήσεις για Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα

 Ο Δήμος Βύρωνα σας ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στη Δομή Παροχής Συσσιτίου μπορούν να απευθύνονται στην οδό: Ιθώμης 6, Βύρωνα που συστεγάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες των δομών: “Κοινωνικό Παντοπωλείο” και “Παροχής Συσσιτίου” καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες: 09.30 π.μ – 11.00 π.μ.,  όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 
 
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:
 
1.Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.
3.Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
5.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους. Ατομικό ετήσιο εισόδημα 4000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για τον/την σύζυγο και 20% για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού. Για άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσό προσαυξάνεται κατά 50%.
6.Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (φορολογικού έτους 2017).
7.Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
 
 
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:
 
8. Για τους ανέργους, Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
9. Σε περίπτωση αναπηρίας, Φωτοτυπία Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).
10. Για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία, Φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου σε ισχύ.
11. Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία.
12. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών, απαιτείται Βεβαίωση σπουδών ή Βεβαίωση ανεργίας.
13. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στη Δ.Ο.Υ).
14. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).
Ειδικότερα, οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) υποχρεούνται να προσκομίσουν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά :
·        Βεβαίωση έγκρισης ΚΕΑ
·        Αίτηση ΚΕΑ
·        Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και της ¶δειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου διαμονής ή και της κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης (όπως γάμος, απόκτηση τέκνου, διάσταση, διαζύγιο, έναρξη εργασίας, συνταξιοδότηση, συνοίκηση, μεταβολή περιουσιακών στοιχείων κλπ.) του αιτούντος –ο οποίος καθίσταται δικαιούχος της Δομής Παροχής Συσσιτίου- ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την κοινωνική λειτουργό της Δομής για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν, προσκομίζοντας και σχετικά παραστατικά/ αποδεικτικά έγγραφα, όπου αυτό χρειάζεται.
Η αξιολόγηση των αιτημάτων  γίνεται  με κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια. Το διάστημα ένταξης των δικαιούχων στην Δομή Παροχής Συσσιτίου ορίζεται για  ένα (1) έτος. Μετά τη λήξη του έτους  για την επανένταξή τους  είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων στην οποία οι ωφελούμενοι θα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που θα κριθούν απαραίτητα κατά περίπτωση.
 
Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά  τις ώρες  9:00-17:00  στo
τηλ.:210 76 53 054 και στο  e-mail: koin.sissitio@dimosbyrona.gr
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα