Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00
11 Οκτωβρίου 2018

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βύρωνας      11/10/2018

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.:    23113
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
·        Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
1.     Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., κλάδου Π.Ε Φαρμακοποιών για τη λειτουργία του υποέργου 3 : "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα" της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα"
2.     Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στους “Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα” στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Oικογενειακής και Eπαγγελματικής ζωής 2018-2019
3.     Έγκριση λειτουργίας του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας για το έτος 2019
4.     Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε)
5.     Έγκριση της με αριθμ. 54/2018 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου Βύρωνα"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ" που αφορά στην Β΄Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
6.     Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση συντήρησης, αναβάθμισης, τεχνικής υποστήριξης και μηχανογραφικού ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων εφαρμογών λογισμικού, λόγω αποκλειστικότητας
7.     Έγκριση μελέτης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα
8.     Ανάκληση της υπ' αριθμ. 315/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση μελέτης για την "Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα" προϋπολογισμού #234.408,73# € (με ΦΠΑ 24%)και λήψη νέας απόφασης σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. :20499/14-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
-2-
 
9.     Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" με το ποσό των #10.709,82# €, για τις ανάγκες καθαρισμού του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα
10.                        Λήψη απόφασης περί χρησιμοποίησης ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
11.                        Λήψη απόφασης περί κατανομής ΣΑΤΑ
12.                        Μεταφορά ποσού από έκτακτα ειδικευμένα (ΣΑΤΑ) σε τακτικά, λόγω λανθασμένης κατηγορίας εξόφληση
13.                                                                                                         Έγκριση της 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2018 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
14.                                                                                                         Αίτημα έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης στον Κ.Α. 15.6484.0009 Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2018 για τον καθαρισμό μοκετών (Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Δημοτικού Κινηματογράφου "Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ" και αίθουσας Ταπητουργείου)
15.                        Αίτημα έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης για την εκδήλωση του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου
16.                                                                                                         Έγκριση χρονικής αναστολής έως και 20/12/2018 της διαδικασίας είσπραξης επιδόματος πρόνοιας ποσού #9.570,00# €, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
17.                        Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου για όλους τους λογαριασμούς που αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος
18.                        Ορισμός Προέδρου της (Δ.Ε.Π.) καθώς και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπλήρωτές τους
19.                        Έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής στο Συνέδριο “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ” που θα πραγματοποιηθεί στο Καρπενήσι, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου και του Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Οικονομικών
20.                        Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ. 6 Ν.3463/2006)
21.                        Έγκριση παράτασης μίσθωσης για τρία (3) έτη του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αριθμ. 10-12 στο Βύρωνα από τον κ. Rushi Jorgo
22.                        Έγκριση παράτασης της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ
23.                        Έγκριση παράτασης της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
24.                        Έγκριση της με αριθμ. 51/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην επικύρωση λίστας κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου Βύρωνα τα οποία περιέρχονται στην ιδιοκτησία του
25.                        Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
26.                        Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού οφειλετών του Δήμου, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης στα ακίνητά τους, σύμφωνα με τον Ν. 4555/2018
27.                        Διαγραφή ποσού #415,80# € από βεβαιωτικό κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2006 λόγω προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία "Α. ΡΟΥΣΣΙΑΣ - Π. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε" σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8175/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ' αριθμ. 268/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής"
 
                                                                                                       Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                Κωνσταντίνος  Αγγέλης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ