21 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση για αίτηση κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βύρωνα για το έτος 2019

Ο Δήμος Βύρωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.1080/80, το  Ν.1828/89, το Ν. 1900/1990, το Ν. 3254/2004 και το Ν. 4257/14, καθώς και άλλες διατάξεις, στα πλαίσια της χωροθέτησης των παραχωρούμενων κατά χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, με σκοπό την επίτευξη ενός βιώσιμου και ανθρώπινου αστικού περιβάλλοντος, σας ενημερώνει με την παρούσα και σας προσκαλεί όπως προσέλθετε στο Δήμο Βύρωνα έως την 31/12/2018, προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για τη χρήση – κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων ή/και λοιπών αντικειμένων από την επιχείρηση που διατηρείτε, με τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα (m2) που θα υποδείξετε με την αίτησή σας για το έτος 2019. 
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσής σας, τεκμαίρεται πως η επιχείρησή σας δεν ενδιαφέρεται για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου και σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, εφόσον οι Υπηρεσίες του Δήμου ή οι Αστυνομικές Αρχές διαπιστώσουν την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, θα προβαίνουν, πέραν της επιβολής του αναλογούντος τέλους, σε ισόποσο χρηματικό πρόστιμο ή πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίζεται με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για όμοια χρήση, αναλόγως αν έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης ή όχι αντίστοιχα, καθώς και στην βεβαίωσή τους σύμφωνα με τα όσα η σχετική νομοθεσία προβλέπει.
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αρ. 143/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται ειδικό πρόστιμο εξόδων, μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που αφαιρούνται, από τον προβαίνοντα σε αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου. 
 
Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, ως αναλογούν τέλος, θεωρείται το προβλεπόμενο στην οικεία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος και όχι για το χρονικό διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Η χρησιμοποίηση κοινόχρηστου χώρου, μετά τη λήξη της άδειας χρήσεώς του και πριν την ανανέωσή της, συνιστά αυθαίρετη χρήση και επιβάλλονται το αναλογούν τέλος με το αντίστοιχο πρόστιμο (ΣτΕ 3486/2003).
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ