OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου «dimosbyrona.gr» οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies, ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου «dimosbyrona.gr».

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου «dimosbyrona.gr», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.
Κατατεθειμένα σήματα και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ανωτέρω διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του «dimosbyrona.gr» και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το «dimosbyrona.gr».

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/ χρήστης του διαδικτυακού τόπου «dimosbyrona.gr» υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου και ρητά και ανεπιφύλακτα, συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας: (α) απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αυτά που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου (β) απαγορεύονται τα υβριστικά μηνύματα, μηνύματα μίσους ή ρατσιστικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών του «dimosbyrona.gr» ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (γ) τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις Διαχειριστών (Administrators) του διαδικτυακού τόπου «dimosbyrona.gr» θα πρέπει να υποβάλλονται με μήνυμα στον Διαχειριστή – μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@dimosbyrona.gr – και όχι δημόσια. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω ιστότοπο «dimosbyrona.gr» από τον επισκέπτη/ χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο ιστότοπος «dimosbyrona.gr» χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

Σύνδεσμοι (Links)

Το «dimosbyrona.gr» παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστότoπων θα πρέπει να ανατρέχει στις Πολιτικές απορρήτου και στους Όρους χρήσης των τρίτων για την πλήρη ενημέρωσή του και ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

Επικοινωνία με τον ιστότοπο «dimosbyrona.gr»

Προτάσεις/Αιτήματα Πολιτών
Ο ιστότοπος «dimosbyrona.gr» παρέχει τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων/αιτημάτων από τους χρήστες του. Τα στοιχεία των αιτήσεων αυτών διαβιβάζονται αυτόματα προς διεκπεραίωση στα αντίστοιχα τμήματα του Δήμου, τα οποία είναι και αυτά που έχουν πρόσβαση και δυνατότητα επεξεργασίας τους.

Εγγραφή στο
Newsletter
Το «dimosbyrona.gr» παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών που το επιθυμούν μέσω newsletter που αποστέλλονται με e-mail. Η εγγραφή στο newsletter γίνεται σε δύο (2) στάδια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι το αίτημα εγγραφής έγινε πράγματι από το συγκεκριμένο e-mail.

Προσωποποιημένη Ενημέρωση
Το «dimosbyrona.gr» παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε προσωποποιημένη ενημέρωση. Η υπηρεσία προς το παρόν βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και η εγγραφή γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ειδικής φόρμας.
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν αποσταλεί μέσω των παραπάνω διαδικασιών μπορούν να τροποποιηθούν με αποστολή σχετικού αιτήματος στο email dpo@prostasiadedomenon.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 211 11 33583 (υπόψην κ. Βλάχο Απόστολο - Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου μας) 

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Ο Δήμος Βύρωνα με έδρα το Βύρωνα Αττικής (Καραολή και Δημητρίου 36-44, 16233) είναι ο μοναδικός κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα ιστότοπο. Η εν λόγω πληροφόρηση δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί προς τρίτα πρόσωπα πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Το «dimosbyrona.gr» συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες/ χρήστες του σε διάφορα σημεία του ιστότοπου. Ο Δήμος Βύρωνα τηρεί όλες, τις από το ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ, υποχρεώσεις του. Οι χρήστες πρέπει να απευθύνουν τα αιτήματα για συγκεκριμένη ενέργεια άσκησης των δικαιωμάτων τους στον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση email dpo@prostasiadedomenon.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 211 11 33583 (υπόψην κ. Βλάχο Απόστολο - Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου μας) 
 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το «dimosbyrona.gr» συλλέγονται με πρωτοβουλία του υποκειμένου των δεδομένων και μπορεί να είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Email, σταθερό και κινητό τηλέφωνο Επικοινωνίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας, ήτοι για:
1.      τη διεκπεραίωση της - ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας
2.      τη συλλογή προτάσεων των δημοτών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
3.      τη δημόσια online Διαβούλευση επί κανονιστικών θεμάτων
4.      την Προσωποποιημένη Ενημέρωση των δημοτών για θέματα που τους ενδιαφέρουν και ζητούν ενημέρωση
και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η ανάδοχος εταιρεία (Μαγκούτας Αναστάσιος: Komvos.gr - Υπηρεσίες Ίντερνετ, τηλ. 210-7652344, υπεύθυνος: Μαγκούτας Αναστάσιος, οδός: Νέας Ελβετίας 2, Βύρωνας, 1622, Email: info@komvos.gr) με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Βύρωνα για τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου, η οποία δρα ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Δήμου Βύρωνα, καθώς και η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Τα δεδομένα διατηρούνται για τη μέγιστη νόμιμη εκάστοτε διάρκεια.
Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το «dimosbyrona.gr» υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019, ο ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ, οι αποφάσεις του Προέδρου και της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, Ν. 2774/1999 και κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Ο επισκέπτης / χρήστης του «dimosbyrona.gr» διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής προωθητικού υλικού. Οι κάτοχοι προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή του ο Δήμος έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα εξής δικαιώματα Α- το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου, δηλαδή πληροφόρησης σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα που ο Δήμος έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από τον κάτοχο άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του κατόχου καθώς και για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, κατά περίπτωση, Β) το δικαίωμα διόρθωσης για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν ώστε ο Δήμος να διατηρήσει τα προσωπικά τους δεδομένα ακριβή και πλήρη. Γ) το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν από το Δήμο ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή τους, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία από το Δήμο, εκτός και αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση του Δήμου, η οποία απαιτεί επεξεργασία από το Δήμο ή για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεών του Δήμου. Δ) Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο να περιορίσει την επεξεργασία ως εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης. Δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων ασκείται ιδίως στην περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να το ελέγξει αυτό ο Δήμος αλλά και στην περίπτωση που χρειάζεται η διατήρησή τους για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών τους αξιώσεων τους εναντίον του Δήμου και σε περίπτωση έκφρασης αντίρρησης στην επεξεργασία τους για όσο χρόνο ο Δήμος σταθμίζει την ιεράρχηση των εννόμων συμφερόντων της έναντι αυτών των κατόχων των δεδομένων. Ε) Το δικαίωμα της εναντίωσης που έχει το άτομο-υποκείμενο των δεδομένων να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος και περιορισμών μέσω νομοθετικών μέτρων, εφόσον δεν παραβιάζουν τον πυρήνα του εκάστοτε δικαιώματος, αφορούν σε αναγκαία και αναλογικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει μια δημοκρατική κοινωνία, εξυπηρετούν κάποιον από τους σκοπούς που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 23 παρ. 1 στοιχ. α΄- ι΄ ΓΚΠΔ και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 2 αναφορικά με το ελάχιστο περιεχόμενό τους. ΣΤ) Το δικαίωμά στη φορητότητα δεδομένων το οποίο ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που δώσατε στο Δήμο Βύρωνα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. Ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κάθε φορά που θεωρούν ότι υπήρξε παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας είτε στην εποπτική αρχή στη χώρα που ζουν, είτε σε αυτή της Ελλάδας, είτε σε αυτή που έλαβε χώρα η εικαζόμενη παράβαση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του «dimosbyrona.gr» επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποια από τις προαναφερθείσες ενέργειες μπορεί να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@prostasiadedomenon.gr
Το «dimosbyrona.gr» δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το «dimosbyrona.gr».
Επίσης, ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log Files)

Το «dimosbyrona.gr» χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη του «dimosbyrona.gr». Ο Δήμος Βύρωνα έχει αναρτήσει προς ενημέρωση τη σχετική πολιτική cookies .

Ασφάλεια

Το «dimosbyrona.gr» λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών του. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλει ο επισκέπτης/ χρήστης μέσω του «dimosbyrona.gr» προστατεύονται συγχρόνως online και offline.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Το «dimosbyrona.gr» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων μέσα στο υφιστάμενο ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, το «dimosbyrona.gr» θα ενημερώνει τους επισκέπτες/ χρήστες του με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@dimosbyrona.gr προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.
Ο Δήμος Βύρωνα θα κάνει οτιδήποτε είναι στις δυνάμεις του και νόμιμες δυνατότητές του για να ικανοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά σας, εφόσον του εκφράσετε το σχετικό παράπονο. Εφόσον έχετε παράπονα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, για τα οποία δεν έχετε λάβει ικανοποιητική απάντηση από το Δήμο Βύρωνα, και σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) από την ιστοσελίδα www.dpa.gr

 

Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα