Πρόσκληση προς τους φορείς για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση προς τους φορείς για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44                                                                                               
Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας                                                                                                                                                     
 Τηλ.: 2107652411 - 2107662555                                                                                                                                                                                    e-mail: grafdim@dimosbyrona.gr
 
Βύρωνας 31 Οκτωβρίου 2019
Αρ.Πρωτ.: 27125
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τους Φορείς για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 76 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Στην επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι΄ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Οι οριζόμενοι δημότες κατά τα ανωτέρω έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Βύρωνα, προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της νέας Επιτροπής Διαβούλευσης, σας καλεί το αργότερο μέχρι την 8/11/2019, με σχετική αίτησή σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσετε εκπρόσωπο του φορέα σας και νόμιμο αναπληρωτή του, επισημαίνοντας ότι η έδρα του φορέα σας είναι ο Δήμος Βύρωνα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ