Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
22 Νοεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 22-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.:
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                  3. κα  Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                  4. κ.   Μπαντής Μιλτιάδη
                                                                                                  5. κα  Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε να προσέλθετε στις 27-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην 27η/2019 δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Ανάκληση της αρ. 194/2019 απόφασης Ο.Ε. περί καθορισμού του συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, για το έτος 2020
2.      Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, για το έτος 2020
3.      Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2020
4.      Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2019
5.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθειας Ειδών Αρτοποιείου του Δήμου Βύρωνα για το 2020 και το 2021»
6.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου 2020/2021»
7.      Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης
8.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 2020»
9.      Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
10. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
11. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων – ¶σκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων – Εξωδικαστικός συμβιβασμός
 
 
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης