Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00
5 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Βύρωνας      05/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ.:    30273
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596                                                                                                ΠΡΟΣ:
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 09/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
1.    Έγκριση στοιχείων Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου έτους 2019 της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ο.Ε)
2.    Καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2020 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
3.    Καθορισμός τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2020 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
4.    Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2020 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
5.    Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2020 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
6.    Καθορισμός Τελών Διαφήμισης για το έτος 2020 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
7.    Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. του Δήμου Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.)
8.    Συζήτηση επί του αιτήματος των Κατοίκων-Πολιτών Δήμου Βύρωνα αναφορικά με τα προβλήματα της οδού Ν. Νικηφορίδη και της Πλατείας Β. Μαρτάκη
9.    Δ΄ Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βύρωνα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων τους
10.  Ορισμός υπαλλήλων για τη διεξαγωγή της Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
11.  Λήψη απόφασης εκ παραδρομής εξόφλησης από τακτικά και όχι ειδικευμένα έσοδα, λόγω καθυστέρησης λήψης απόφασης κατανομής ΣΑΤΑ 2019
12.  Λήψη συμπληρωματικής απόφασης κατανομής ΣΑΤΑ 2019, λόγω εκ παραδρομής εξόφλησης, κατά τη διάρκεια έτους 2019, από τακτικά έσοδα και όχι ειδικευμένα, δαπανών ΣΑΤΑ
13.  Λήψη απόφασης περί χρησιμοποίησης ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
14.  Αναπροσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας της Δομής “Κέντρο Κοινότητας” της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου
15.  Λειτουργία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας σε 17ωρη βάση (7:00 π.μ -24:00) όλες τις ημέρες του μήνα για το έτος 2020
16.  Διενέργεια του 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους και νέους για το έτος 2020
17.  Ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε» για τις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του Δήμου Βύρωνα από την «Αττική Οδό» για το έτος 2020
18.  Ορισμός μελών Επιτροπής με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020
19.  Έγκριση του Πρακτικού της 2ης/28-11-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
20.  Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση των κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2020
21.  Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2020
22.  Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.3463/2006)
23.  Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών παραλαβής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δ. Βύρωνα για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν.4412/2016
24.  Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών και υπηρεσιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δ. Βύρωνα για το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν.4412/2016
25.  Έγκριση συνοδού για παράλληλη στήριξη παιδιού με διαταραχές στον 7ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Βύρωνα
26.  Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους #209.046,40# € στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» καθώς και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες
27.  Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ στον Δήμο Βύρωνα»
28.  Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 151/2019 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της δράσης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολεία του Δήμου Βύρωνα»
29.  Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 152/2019 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της δράσης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Σχολεία του Δήμου Βύρωνα»
30.  Πρόταση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή του Δήμου Βύρωνα στην Πρωτοβουλία Ειρήνης και Αλληλεγγύης με την Κύπρο (ΠΕΑΚ)
31.  Έγκριση της με αριθμ. 67/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κοπή δένδρου (Πεύκου) που φύεται επί πεζοδρομίου στην οδό Τραλλέων 11
32.  Έγκριση της με αριθμ. 68/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κοπή δύο (2) δένδρων (βραχυχίτωνες) που φύονται επί πεζοδρομίου στην οδό Ευμένους 79-81
 
                                                                             Ο Πρόεδρος
 Γιώργος Πλακίδας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ