Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία 1/9/2019 - 6/11/2021
3 Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία 1/9/2019 - 6/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας
Τηλ.: 2107652411 - 2107662555
Fax: 2107669596

                                                                                                                    Bύρωνας 01-09-2019                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 21115

                                                                                                                               Αρ.Απόφ: 455

 Α Π Ο Φ Α Σ Η 

           Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Β ύ ρ ω ν α

 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 ποφ. ΓΠ-191/20-3-2014 (Β΄698) για τον Δήμο Βύρωνα, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 61.102 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι.
7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 Ορισμός Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 96/23-01-2017 τ.Β΄.)
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Α) Ως Αντιδημάρχους τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, με θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2021:
 
1)     Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Καραγιάννη Μιχαήλ του Νικολάου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, την εποπτεία λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και τη Διαχείριση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου.
 
2) Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής   τον κ. Κόκκαλη     Δημήτριο του Νικολάου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών καθώς και της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών, πλην αυτών που αφορούν οργανωτικά θέματα των υπηρεσιών του Δήμου και των μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και του πειθαρχικού ελέγχου τους. Επίσης, του αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης καθώς και τις αρμοδιότητες επί θεμάτων Αθλητισμού.
 
3) Αντιδήμαρχο με      αντιμισθία,   Περιβάλλοντος, Διαχείρισης    Κοινοχρήστων Χώρων, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τον κ. Αγγέλη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Πρασίνου καθώς επίσης την εποπτεία σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
 
4) Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για θέματα Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς την κα Κλωνάρη Λεμονιά του Νικολάου, στην οποία μεταβιβάζουμε όλες τις σχετικές με τα παραπάνω θέματα αρμοδιότητες καθώς επίσης την εποπτεία του Νομικού Προσώπου του Δήμου. Επίσης, της αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν τη λειτουργία της Διεύθυνσης Βρεφικών Παιδικών Σταθμών και την εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, πλην των σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.
 
5) Αντιδήμαρχο με τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης τον κ. Σπυρόπουλο Χρήστο του Γεωργίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
 
Β)     Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν τα σχετικά με τις αρμοδιότητες τους υπηρεσιακά έγγραφα. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να μας προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.
Γ)      Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ)      Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Ε)      Σε περίπτωση κωλύματός μας ή απουσίας μας ορίζουμε ως νόμιμο αναπληρωτή μας τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννη Μιχαήλ του Νικολάου και αναπληρωτές αυτού σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τους Αντιδημάρχους κατά την όπως παραπάνω αναγραφόμενη σειρά ορισμού.
ΣΤ)    Οι πολιτικοί γάμοι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μας τελούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Μιχάλη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τους Αντιδημάρχους κατά την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά ορισμού.
Ζ)      Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Ο Δήμαρχος
 
Γρηγόρης Κατωπόδης
Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Εσωτερική Διανομή: 1) Οριζόμενους
2) Όλες τις Δ/νσεις και Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου 3) Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

 

4) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα