Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου Βύρωνα Νομού Αττικής
23 Ιανουαρίου 2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου Βύρωνα Νομού Αττικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Βύρωνας :23/01/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ. 1549

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Καραολή και Δημητρίου 36-44,

Τ.Κ. 162 33  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 1/2020 

«Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου Βύρωνα Νομού Αττικής». 

Ο Δήμαρχος Βύρωνα 

    ΄Εχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ.28/Α'/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α'/09-09-1999), σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/Α'/28-12-2009)«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν και εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

5.    Τις υπ΄ αριθ. 11 και 12/2020 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα.

6.    Τις με αρ. πρωτ. 1380/22-01-2020, 1469/22-01-2020 Βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της Μισθοδοσίας των πέντε (5) συνολικά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

Την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών του Δήμου Βύρωνα και συγκεκριμένα τους κάτωθι, ανά έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων  : 

Τόπος

εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Υ.Ε. Εργατών Κήπων (Επιμέλεια Φυτών Κοιμητηρίου)

Δύο (2) μήνες

Δύο (2)

Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ.Ε. Οδηγών

(κατηγορίας Γ)

Δύο (2) μήνες

Ένα (1)

Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Χωματουργικών Εργασιών

Δύο (2) μήνες

Ένα (1)

Τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΕ Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Δύο (2) μήνες

Ένα (1)

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Υ.Ε. Εργατών Κήπων

(Επιμέλεια Φυτών Κοιμητηρίου)

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97)

Δ.Ε. Οδηγών (Γ΄Κατηγορίας)

¶δεια Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας

Απαιτείται και η προσκόμιση υποχρεωτικά του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (άρθρο 3, παρ. 4 του π.δ. 74/2008)

Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Χωματουργικών Εργασιών

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97)

 

Δ.Ε. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας.

 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

                Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους και τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ανά ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (ο υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε, την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) και την ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (ποινική καταδίκη , υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

                Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Καραολή & Δημητρίου 36-44 και ειδικότερα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματός μας.

 

                                                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

 

                                                                                                                                                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα