Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας ΜΑΠ
19 Φεβρουαρίου 2020

Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας ΜΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 Βύρωνας, 19/02/2020
 Αριθ. Πρωτ.: 3528
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων (CPV: 35113400-3) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 58.499,29 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 72.499,29€.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03η μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 00000/00-02-2020 διακήρυξη διαγωνισμού. Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.dimosbyrona.gr στη διαδρομή «Ενημέρωση»        «Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: κα Δαφνοπούλου Σταυρούλα, τηλ.: 213-2008668, e-mail: dafnopoulou@dimosbyrona.gr).
 
       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα