ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4  / 2019  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των μουσικών και καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Δήμου Βύρωνα -έναντι αντιτίμου- και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα