5 Μαρτίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-3-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βύρωνας 05-03-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ.Πρωτ.: 4916

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                          Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ           Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008658                                                     2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                                             3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά

4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη

5. κα. Μπαστέα Πετρούλα

6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο

8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Κύριοι Σύμβουλοι,

Καλείστε να προσέλθετε στις 10-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην 6η/2020 τακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας «Γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, υλικών χειροτεχνίας, εντύπων και αναλώσιμων Η/Υ 2020-2022»

2.      Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, υλικών χειροτεχνίας, εντύπων και αναλώσιμων Η/Υ 2020-2022»

3.      Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Ειδών αρτοποιείου 2020/2021» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου

4.      Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015)

5.      Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015)

6.      Προγραμματισμός προσλήψεων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Μερικής Απασχόλησης), χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Τμήμα Πολιτισμού με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

7.      Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης

8.      Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα»

9.      Εισήγηση για επιχορήγηση προς Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. και Ρ. Ντάνκαν

10. Εξειδίκευση πίστωσης

11. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

12. Απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

 

13. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων – Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων

      Ο Πρόεδρος

 Δημήτρης Κόκκαλης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ