Προκήρυξη για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2020-2022»
13 Μαρτίου 2020

Προκήρυξη για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2020-2022»

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2020-2022» (CPV: 30192700-8, 30197000-6, 37810000-9, 22820000-4, 35121500-3, 30192110-5) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 213.447,96€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 264.675,47€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 89381).  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ