19 Μαϊου 2020

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 22-05-2020 και από ώρα 13:00΄και λήξη 14:30΄.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 18-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 8090
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008662
                                                                                                            Προς τα
                                                                             Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
                                                                             1. κ.   Αγγέλη Κωνσταντίνο
                                                                             2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                             3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                             4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                             5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                             6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                             7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                             8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Κύριοι Σύμβουλοι,

Καλείστε στις 22-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13:00΄και λήξης 14:30΄ στην 15η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.      Έγκριση 1ης υποχρεωτικής  Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βύρωνα και του νομικού του Προσώπου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ", οικονομικού έτους 2020.

2.      2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2020.

3.      Επιχορήγηση προς ΝΠΔΔ Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν.

4.      Πρόσληψη έξι (6) ΥE Eργατών Καθαριότητας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες τη Διεύθυνσης Καθαριότητας.

5.      Εξειδίκευση πίστωσης.

6.      Έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ΑΕΚΚ με μίσθωση μεταφορικών μέσων 2020-2021.

7.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προμήθειας «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2020-2022

8.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 2020-2022.

9.      Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση περιοχής Προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα»

  1.  Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις και Μπετοστρώσεις οδών του Δήμου Βύρωνα»
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας» για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2020.
  3. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Απριλίου έτους 2020.
  4. Υποβολή απολογισμού οικονομικής χρήσης 2019, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
  5. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / Παραιτήσεις από ένδικα μέσα / Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί
  6. Δικαστικός συμβιβασμός-Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ